Έντυπα για Γάμο

Υπεύθυνη δήλωση

Affidavit

Έντυπο εξουσιοδοτήσεως για έκδοση πιστοποιητικού γάμου 

 

Έντυπα για Βάπτιση

Έντυπο εγκρίσεως για δυο αναδόχους

Έντυπο εγκρίσεως για δυο ονόματα

Έντυπο εγκρίσεως για το όνομα

Έντυπο εξουσιοδοτήσεως για έκδοση πιστοποιητικού βαπτίσεως τέκνου

Έντυπο εξουσιοδοτήσεως για έκδοση πιστοποιητικού βαπτίσεως ενηλίκου

Affidavit for Baptism (When a parent is not Christian Orthodox)

Υπεύθυνη δήλωση ετεροδόξου -- ετεροθρήσκου για βάπτιση τέκνου

 Έντυπο στοιχείων βαπτίσεως από ναό για έκδοση πιστοποιητικού βαπτίσεως