Έντυπα για Γάμο

Υπεύθυνη δήλωση

Affidavit

 

Έντυπα για Βάπτιση

Έντυπο εγκρίσεως για δυο αναδόχους

Έντυπο εγκρίσεως για δυο ονόματα

Έντυπο εγκρίσεως για το όνομα