Έντυπα για Γάμο

Ένορκη δήλωση

Sworn Affidavit

 

Έντυπα για Βάπτιση

Έντυπο εγκρίσεως για δυο αναδόχους

Έντυπο εγκρίσεως για δυο ονόματα

Έντυπο εγκρίσεως για το όνομα

Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου όταν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού βαπτίσεώς του