Ὁδηγίες πρός ἔκδοση Ἄδειας Μικτοῦ Γάμου

Μεταξύ ἑνός Χριστιανοῦ Ὀρθοδόξου καί ἑνός Ἑτεροδόξου, μέλους ἄλλης Χριστιανικῆς Ὁμολογίας, χρειάζεται νά ὑποβληθοῦν τά πιό κάτω δικαιολογητικά:

Γιά τόν Ὀρθόδοξο:

 1. Ταυτότητα ἤ Διαβατήριο.
 2. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 3. Βεβαίωση ὅτι ἔχει ὑποβληθεῖ σέ ἐξέταση γιά τό ἐνδεχόμενο ὕπαρξης Μεσογειακῆς Ἀναιμίας.
 4. Ὑπεύθυνη Δήλωση (Ἔντυπα ὑπευθύνων δηλώσεων παραλαμβάνονται ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους ταυτόχρονα μέ τήν κράτηση ἡμερομηνίας γάμου καί ὑπογράφονται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοκολλητῆ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου).
 5. Πιστοποιητικό Ἀγαμίας (ἐκδίδεται ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας τοῦ κάθε ἐνδιαφερομένου, ἐφόσον προσκομισθοῦν τά δικαιολογητικά πού ἀναφέρονται στά σημεῖα 1,2,3 καί 4. Ἄν ἡ μητέρα εἶναι πρόσφυγας, τότε αὐτό ἐκδίδεται ἀπό τή Μητρόπολη, στήν ὁποία ἀνῆκε ἡ μητέρα πρίν τό 1974).

Γιά τό μέλος ἄλλης Χριστιανικῆς Ὁμολογίας:

 1. Διαβατήριο.
 2. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 3. Βεβαίωση ὅτι ἔχει ὑποβληθεῖ σέ ἐξέταση γιά τό ἐνδεχόμενο ὕπαρξης Μεσογειακῆς Ἀναιμίας.
 4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως, σύμφωνα μέ τό δόγμα στό ὁποῖο ἀνήκει.
 5. Ἄδεια παραμονῆς, ἐάν ἀνήκει σέ χώρα ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
 6. Ὑπεύθυνη Δήλωση (Ἔντυπα ὑπευθύνων δηλώσεων παραλαμβάνονται ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους ταυτόχρονα μέ τήν κράτηση ἡμερομηνίας γάμου καί ὑπογράφονται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοκολλητῆ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου).
 7. Βεβαίωση ἀπό τή Χριστιανική Ὁμολογία, στήν ὁποία ἀνήκει, ἤ ἀπό ἄλλη ἐπίσημη ὑπηρεσία τοῦ κράτους, ἀπό τό ὁποῖο προέρχεται, ὅτι δέν ἔχει συνάψει ἄλλο γάμο.

Λόγῳ τοῦ ὅτι σέ ἀρκετές χῶρες, δυστυχῶς, δέν ἀναγνωρίζεται ἐπίσημα ὁ θρησκευτικός γάμος, ἐπιβάλλεται ἡ τέλεση πολιτικοῦ γάμου πρίν ἀπό τόν θρησκευτικό γάμο. Ἀντίγραφο τοῦ πιστοποιητικοῦ τέλεσης τοῦ πολιτικοῦ γάμου θα πρέπει ἐπίσης να προσκομισθεῖ.

Κατά τήν ἔκδοση τῆς Ἄδειας Γάμου στό Γραφεῖο Ἀδειῶν Γάμου οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὀφείλουν νά ὑπογράψουν δήλωση, μέ τήν ὁποία δεσμεύονται ὅτι τά παιδιά πού θά ἀποκτήσουν θά τά βαπτίσουν στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.