Οδηγίες προς έκδοση Άδειας Μικτού Γάμου

 Μεταξύ ενός Χριστιανού Ορθόδοξου και ενός ετεροδόξου, μέλους άλλης χριστιανικής ομολογίας, χρειάζεται να υποβληθούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

Για τον Ορθόδοξο:

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Πρωτότυπο)
 3. Βεβαίωση (όχι την κάρτα) Μεσογειακής Αναιμίας
 4. Πιστοποιητικό Αγαμίας (εκδίδεται από τον Ιερέα της ενορίας του ενδιαφερομένου, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο ενδιαφερομένων που αναφέρονται στα σημεία 1,2 και 3. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι πρόσφυγας τότε αυτό εκδίδεται από την Μητρόπολη στην οποία ανήκε η μητέρα πριν το 1974)
 5. Ένορκος δήλωση (απαιτείται σε περίπτωση που ο Ιερέας, ο οποίος θα εκδώσει το πιστοποιητικό αγαμίας, δεν γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο ή εάν ο ενδιαφερόμενος  διαμένει σε άλλη ενορία ή έζησε ή ζει στο εξωτερικό. Αντίγραφα Ενόρκων Δηλώσεων διατίθενται από το Γραφείο Αδειών Γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου).          

 

Για το μέλος άλλης χριστιανικής ομολογίας:

 1. Διαβατήριο
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Πρωτότυπο)
 3. Βεβαίωση (όχι την κάρτα) Μεσογειακής Αναιμίας
 4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του ετεροδόξου σύμφωνα με το δόγμα στο οποίο ανήκει
 5. Άδεια παραμονής εάν ανήκει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 6. Βεβαίωση από την χριστιανική ομολογία στην οποία ανήκει ή από άλλη επίσημη υπηρεσία του κράτους από το οποίο προέρχονται ότι δεν έχουν συνάψει άλλο γάμο
 7. Ένορκο Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει ξανά άλλο εκκλησιαστικό ή πολιτικό γάμο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Αντίγραφα Ενόρκων Δηλώσεων διατίθενται από το Γραφείο Αδειών Γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου

 

 Λόγω του ότι σε αρκετές χώρες δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται ο Θρησκευτικός γάμος ως κανονικός, επιβάλλεται στους δύο ενδιαφερομένους η τέλεση Πολιτικού γάμου πρίν από τον Θρησκευτικό. Αντίγραφο του Πολιτικού Γάμου θα πρέπει επίσης να προσκομισθει.

 Κατά την έκδοση της Άδειας Γάμου στο Γραφείο Άδειων Γάμου οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράφουν δήλωση με την οποία δεσμεύονται ότι τα παιδιά που θα αποκτήσουν θα τα βαπτίσουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.