Για έκδοση άδειας γάμου μεταξύ δύο Ορθοδόξων απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητες ή Διαβατήρια.

2. Πρωτότυπα Πιστοποιητικά Γεννήσεως.

3. Βεβαίωση ότι έχουν υποβληθεί σε εξέταση για το ενδεχόμενο ύπαρξης Μεσογειακής Αναιμίας.

4. Πιστοποιητικά Ελευθερίας (εκδίδονται από τον ιερέα της ενορίας του κάθε ενδιαφερομένου, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία 1,2 και 3. Αν η μητέρα είναι πρόσφυγας, τότε αυτό εκδίδεται από τη Μητρόπολη στην οποίαν ανήκε η μητέρα πριν το 1974).

5. Ένορκος Δήλωση (απαιτείται εφ’ όσον ο ιερέας που θα εκδώσει το πιστοποιητικό ελευθερίας δε γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο. Αντίγραφα ενόρκων δηλώσεων διατίθενται στο γραφείο αδειών γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου).

6. Πιστοποιητικό για έκδοση άδειας γάμου (ετοιμάζεται από τον ιερέα που θα τελέσει το γάμο).

7. Αμοιβαία συναίνεση δήλωση (ετοιμάζεται από τον ιερέα του ναού που θα γίνει ο γάμος και υπογράφεται από τους ενδιαφερομένους – τα δικαιολογητικά στα σημεία 6 και 7 εκδίδονται αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά στα σημεία 1,2,3 και 4).

8. Απόδειξη πληρωμής δικαιωμάτων μεταφοράς γάμου εφ’ όσον ο γάμος θα τελεσθεί σ’ άλλη ενορία από αυτή της νύμφης.

9. Για τη σύναψη γάμου απαραιτήτως και οι δύο ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εφ’ όσον ο ένας ή και οι δύο ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικος απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων και έγκριση από το Μητροπολίτη.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που πρόκειται να συνάψουν γάμο, έχουν διαφορά ηλικίας, που υπερβαίνει τα 25 έτη, για την τέλεση του γάμου απαιτείται ειδική άδεια του Αρχιερέως του τόπου τελέσεως του γάμου.

11. Εάν ο ένας η και οι δύο ενδιαφερόμενοι έχουν τελέσει προηγουμένως άλλο γάμο θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν το πρωτότυπο Εκκλησιαστικό Διαζύγιο και το πρωτότυπο Πολιτικό Διαζύγιο.

12. Όλα τα έγγραφα που θα προσκομισθούν πρέπει απαραιτήτως να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, πιστοποιημένα από Πιστοποιούντα Υπάλληλο. Όλα τα έγγραφα (εκτός των ταυτοτήτων) φυλάσσονται στην Ι. Μ. Λεμεσού.

13. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στις οδηγίες αυτές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειών Γάμου της Ιεράς Μητροπόλεως. Τηλ.: 25864303, 25864304.