Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, η έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ θα γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ κατόπιν συνεννόησης με τους λειτουργούς του γραφείου στα τηλέφωνα 25864303, 25864304.

Γιά ἔκδοση ἄδειας γάμου μεταξύ δύο Ὀρθοδόξων ἀπαιτοῦνται τά πιό κάτω δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητες ἤ Διαβατήρια.
 2. Πρωτότυπα Πιστοποιητικά Γεννήσεως.
 3. Βεβαίωση ὅτι ἔχουν ὑποβληθεῖ σέ ἐξέταση γιά τό ἐνδεχόμενο ὕπαρξης Μεσογειακῆς Ἀναιμίας.
 4. Ὑπεύθυνη Δήλωση (Ἔντυπα ὑπευθύνων δηλώσεων παραλαμβάνονται ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους ταυτόχρονα μέ τήν κράτηση ἡμερομηνίας γάμου καί ὑπογράφονται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοκολλητῆ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου).
 5. Πιστοποιητικά Ἀγαμίας (ἐκδίδονται ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας τοῦ κάθε ἐνδιαφερομένου, ἐφόσον προσκομισθοῦν τά δικαιολογητικά πού ἀναφέρονται στά σημεῖα 1,2,3 καί 4. Ἄν ἡ μητέρα εἶναι πρόσφυγας, τότε αὐτό ἐκδίδεται ἀπό τή Μητρόπολη στήν ὁποία ἀνῆκε ἡ μητέρα πρίν τό 1974).
 6. Ἀμοιβαία συναίνεση-δήλωση (ἑτοιμάζεται ἀπό τόν ἱερέα τοῦ ναοῦ πού θά γίνει ὁ γάμος καί ὑπογράφεται ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους – τά δικαιολογητικά στά σημεῖα 6 καί 7 ἐκδίδονται ἀφοῦ προσκομισθοῦν τά δικαιολογητικά στά σημεῖα 1,2,3,4 καί 5).
 7. Γιά τή σύναψη γάμου ἀπαραιτήτως καί οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νά ἔχουν συμπληρώσει τό 18ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους. Ἐφ’ ὅσον ὁ ἕνας ἤ καί οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι εἶναι ἀνήλικος ἀπαιτεῖται ἡ γραπτή συγκατάθεση τῶν γονέων καί ἔγκριση ἀπό τόν Μητροπολίτη.
 8. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία τά πρόσωπα πού πρόκειται νά συνάψουν γάμο ἔχουν διαφορά ἡλικίας πού ὑπερβαίνει τά 25 ἔτη, γιά τήν τέλεση τοῦ γάμου ἀπαιτεῖται εἰδική ἄδεια τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ τόπου τελέσεως τοῦ γάμου.
 9. Ἐάν ὁ ἕνας ἤ καί οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι ἔχουν τελέσει προηγουμένως ἄλλο γάμο θα πρέπει ἀπαραιτήτως νά προσκομίσουν τό πρωτότυπο Ἐκκλησιαστικό Διαζύγιο καί τό πρωτότυπο Πολιτικό Διαζύγιο.
  Ὅλα τά ἔγγραφα πού θά προσκομισθοῦν πρέπει ἀπαραιτήτως νά εἶναι πρωτότυπα ἤ ἀκριβῆ ἀντίγραφα, πιστοποιημένα ἀπό πιστοποιοῦντα ὑπάλληλο. Ὅλα τά ἔγγραφα (ἐκτός τῶν ταυτοτήτων) φυλάσσονται στήν Ἱ. Μ. Λεμεσοῦ.
 10. Γιά ὁτιδήποτε δέν ἀναφέρεται στίς ὁδηγίες αὐτές οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στό Γραφεῖο Ἀδειῶν Γάμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τηλ.: 25864303, 25864304.