Σχετικά μέ τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, οἱ γονεῖς καί οἱ ἀνάδοχοι πρέπει νά ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τά ἑξῆς:

1. Σύμφωνα μέ Ἐγκύκλιο τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας ἀναφορικά μέ τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, θά πρέπει να προσεχθοῦν τά ἀκόλουθα:

α) Το ὄνομα πού θά δοθεῖ στό παιδί θά πρέπει νά εἶναι Χριστιανικό ἤ Ἑλληνικό. Θά πρέπει νά εἶναι ἕνα ὄνομα καί νά μήν εἶναι ὑποκοριστικό ἤ παρεφθαρμένο.

β) Ὁ ἀνάδοχος (νονός ἤ νονά) θά πρέπει νά εἶναι ἕνα πρόσωπο, νά εἶναι ἐνήλικας (18 ἐτῶν καί ἄνω) καί ὁπωσδήποτε Ὀρθόδοξος Χριστιανός.

γ) Ἐάν οἱ γονεῖς ἔχουν ἀπαιτήσεις σχετικές μέ τό ὄνομα ἤ τόν ἀνάδοχο διαφορετικές μέ τά πιό πάνω, θά πρέπει νά εξασφαλίσουν πρός τοῦτο γραπτή ἔγκριση ἀπό τή Μητρόπολη πρίν ἀπό τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου (τά σχετικά ἔντυπα ἐδῶ).

δ) Τά ἐνδύματα τοῦ παιδιού πρέπει νά εἶναι λευκά. Αὐτό ἀπαιτεῖ τό Μυστήριο τοῡ Ἁγίου Βαπτίσματος, καθότι τό λευκό χρῶμα συμβολίζει τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού λαμβάνει τό νεοφώτιστο μέ τό Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα.

ε) Ἐάν ὁ ἕνας ἐκ τῶν γονέων θά εἶναι ἀπών κατά τή βάπτιση (βρίσκονται σέ διάσταση, εἶναι διαζευγμένοι, ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν ζεῖ σέ ἄλλη χώρα) τότε χρειάζεται γραπτή συγκατάθεση τοῦ ἀπόντος ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν ἴδιο. Σέ περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες ὁ ἕνας ἐκ τῶν γονέων ἔχει τήν ἀποκλειστική γονική μέριμνα, τότε δέν ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τοῦ ἄλλου.

στ) Ἐάν κάποιος ἐκ τῶν γονέων εἶναι ἑτερόδοξος ἑτερόθρησκος ἀπαιτεῖται γραπτή συγκατάθεσή του γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ του ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιερατικιοῦ Ἐπιτρόπου ἤ τοῦ ἱερέα πού θά τελέσει τό μυστήριο τῆς Βάπτισης.

2. Κατά την ἡμέρα τῆς Βαπτίσεως πρέπει νά προσκομιστοῦν στόν ἱερέα τά πιό κάτω:

α) Πιστοποιητικό γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ.

β) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως τοῦ ἀναδόχου.

γ) Δελτία ταυτότητος τῶν γονέων καί τοῦ ἀναδόχου.