Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωσις Νέων (OXEN).

Πρόεδρος: Ο κ. Σταύρος Ολύμπιος.

Ίδρυμα Σολομώντος Παναγίδη.

Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού.

Σύνδεσμος «Οι φίλοι του Ιδρύματος Σολομώντος Παναγίδη».

Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητρο­πολίτης Λεμεσού.