ΠΡΟΣ ΑΛΗΘΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΓΜΑ

Μετά βαθυτάτης θλίψης πληροφορηθήκαμε τά ὅσα ψευδῆ καί ἀναληθῆ ἀνέφερε ὁ δημοσιογράφος κ. Χρύσανθος Τσουρούλης στό δελτίο εἰδήσεων τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Sigma «Τομές στά γεγονότα» καί πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας ἐπιθυμοῦμε νά δηλώσουμε τά ἑξῆς:

α) Μέ βάση τό διάταγμα τῆς κυβερνήσεως Κ.Δ.Π. 90/2020 μέ ἡμερομηνία 11 Μαρτίου 2020 καί τήν Κ.Δ.Π. 101/2020 μέ ἡμερομηνία 15 Μαρτίου 2020 ἀλλά καί τήν ἐπίσημη γραπτή ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μέ ἡμερομηνία 11 Μαρτίου 2020 ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἀποφάσισε νά τελῇ μέ βάση τό ἰσχῦον διάταγμα τῆς κυβερνήσεως καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀνελλιπῶς τίς ἀκολουθίες, μιάς καί ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου δέν ξεπερνοῦσε τά 75 ἄτομα καί ἡ μεταξύ τους ἀπόσταση ἀνα ἄτομο τά 8τ.μ.

β) Μετά ὅμως τό διάγγελμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τή Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 καί τό διάταγμα τῆς κυβερνήσεως K.Δ.Π. 117/2020 ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἀναθεωρώντας τήν προηγούμενή της ἀπόφαση ἀπέστειλε Ἔκτακτη Ἀνακοίνωση πρός ὅλους τούς πιστούς τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Λεμεσοῦ παροτρύνοντάς τους καί συνιστώντας τους νά παραμείνουν στά σπίτια τους προσευχόμενοι, κάνοντας ὑπακοή καί σεβόμενοι τό διάγγελμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί τίς ἀποφάσεις τῆς κυβερνήσεως.

γ) Ἡ ἀλλαγή τῆς ὥρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπό τίς 5:00μ.μ στίς 4:00μ.μ, ἔγινε ὅπως καί στίς περισσότερες Μητροπόλεις τῆς Κύπρου μέ σκοπό οἱ λιγοστοί πιστοί πού θά ἤθελαν νά παραστοῦν καί νά συμμετέχουν στόν Ἑσπερινό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας στούς ναούς, πού δέν εἶναι μιά συνηθισμένη ἑορτή ἀλλά εἶναι διπλή ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, νά τό κάνουν ἀπρόσκοπτα τηρώντας τά χρονικά πλαίσια τοῦ διατάγματος καί τῆς ἐξαγγελίας τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἐπομένως προχωρήσαμε στήν ἀλλαγη τῆς ὥρας τῆς Ἀκολουθίας ὄχι γιά ἀπείθεια καί ἀνυπακοή, ἀλλά γιά νά βοηθηθοῦν οἱ πιστοί νά τηρήσουν τό χρονοδιάγραμμα τῆς κυβερνητικῆς ἀποφάσεως, ἐνισχύοντας ἔτσι καί μέ τή δική μας συμβολή τήν προσπάθεια τοῦ κράτους μας.

δ) Ἀναφέρθηκε ἐπίσης ὅτι ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ παρότρυνε τούς πιστούς νά συμμετέχουν στίς ἀκολουθίες, ἀψηφώντας τίς κυβερνητικές ὁδηγίες. Οὐδέν ἀναληθέστερο, γιατί ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ πολύ πιό πρίν τοῦ τελευταίου διαγγέλματος τοῦ Προέδρου καί μέ βάση τά προηγούμενα διατάγματα, εἶχε δηλώσει ὅτι ὅποιος θέλει, μέ βάση τά προβλεπόμενα τῶν διατάξεων καί τῆς ἀποφάσεως τῆς κυβερνήσεως, νά ἔρχεται στίς ἀκολουθίες, ὅποιος ὅμως αἰσθάνεται δυσκολία ἤ ἀδυναμία ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο μπορεῖ νά πράξῃ κατά τή συνείδησή του. Ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά κρίνουμε κανένα ἄνθρωπο. Μέ βάση αὐτή τή δήλωση, ὁ Mητροπολίτης δέν θά προχωροῦσε σέ ὁποιαδήποτε παρότρυνση μετά τήν ἀλλαγή τῶν δεδομένων καί τῆς κυβερνητικῆς ὁδηγίας, παροτρύνοντας καί προτρέποντας τόν κόσμο σέ ἀνυπακοή. Τί ἤθελε ὁ κ. Χρύσανθος Τσουρούλης, νά παραμείνῃ ὁ ἑσπερινός τήν ἴδια ὥρα μέ ἀποτέλεσμα  ὁ κόσμος νά μείνῃ ἐκτεθειμένος;

ε) Ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν ἀκολουθία τῆς 24ης Μαρτίου δέν ξεπερνοῦσε τά 50 ἄτομα, κάτι πού ἀπέκρυψε ὁ κ. Χρύσανθος Τσουρούλης καί μίλησε ψευδῶς γιά 150, 100 καί 75 ἄτομα. Ἀκόμα καί τό ἴδιο τό φωτογραφικό ὑλικό καί τά πλάνα τῆς κάμερας πού ἐπικαλεῖται ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ κόσμος δἐν ἦταν περισσότερος τῶν 50 ἀτόμων καί ἡ ἀπόσταση ἦταν 8 τ.μ. ἀνά ἄτομο, ἐκτός ἀπό μέλη τῆς ἴδιας οἰκογένειας.

στ) Ὡς Ἐκκλησία νοιαζόμαστε γιά τούς ἀνθρώπους καί δέν ἀδιαφοροῦμε γι’ αὐτούς, κάνουμε ὅτι μποροῦμε γιά νά τούς βοηθήσουμε ψυχικά καί σωματικά. Ἡ Ἐκκλησία μας προσφέρει τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά νά μᾶς δώσῃ δύναμη ψυχῆς γιά νά διέλθουμε μέ εἰρήνη Θεοῦ τά γεγονότα πού συμβαίνουν στή ζωή μας καί προσευχόμαστε ὁ Θεός νά φανῇ ἵλεως καί νά συντμήσῃ τόν χρόνο τῆς δοκιμασίας μας, ἀπαλλάσσοντας ὅλο τόν κόσμο ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ