τοῦ κ. Γεωργίου Κουλλαπῆ , Θεολόγου

Ἱδρυτής τῆς Σαηεντολογίας ὑπῆρξε ὁ Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρτ (1911-1986), συγγραφέας βιβλίων ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Τό 1950 γνώρισε τήν ἐπιτυχία, ὅταν τό βιβλίο του «Διανοητική», ἕνα ἐγχειρίδιο αὐτοβελτίωσης 700 σελίδων, ἔγινε best seller. Δυό χρόνια ἀργότερα, ὁ Χάμπαρτ ξανάγραψε τή Διανοητική εἰσάγοντας τήν ἰδέα τῆς Σαηεντολογίας, πού ὑποσχόταν ὄχι ἁπλά τή λύση τῶν προβλημάτων τοῦ ἀτόμου ἀλλά τήν οὐσιαστική βελτίωση τῶν χαρακτηριστικῶν του.
Στόν Ρόν Χάμπαρτ ἀποδίδεται ἡ φράση: «Θά ἤθελα νά ἱδρύσω μία θρησκεία. Κάτι τέτοιο θά ἀπέφερε πολλά χρήματα», πράγμα πού φανερώνει καί τά κίνητρά του. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς ὁ Χάμπαρτ ὑπῆρξε μέλος ἀρχικά τῆς ἀποκρυφιστικῆς ὀργάνωσης τῶν Ροδόσταυρων (AMORC) καί ἀργότερα τῆς νεοσατανιστικῆς ὀργάνωσης Ordo Templi Orientis (ΟΤΟ), πού εἶχε δημιουργήσει ὁ Ἀρχισατανιστής Aleister Crowley.
ο αληθινος ανθρωποςΤό 1954 ἀποφάσισε νά ἱδρύσει στό Λός Ἄντζελες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τή Σαηεντολογία.
Στόχος τοῦ Χάμπαρτ ἦταν ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά προσηλυτίσει διασήμους. Δημιούργησε λοιπόν τό «Project Celebrity», μέσω τοῦ ὁποίου πρόσφερε μέχρι καί ἀμοιβές στούς σαηεντολόγους πού στρατολογοῦσαν στοχευμένα, διασημότητες. Οἱ διάσημοι ἠθοποιοί Tom Cruise καί John Travolta εἶναι κάποιοι ἀπό τούς πιό γνωστούς.
Σύμφωνα μέ τούς ἴδιους «Ἡ Σαηεντολογία εἶναι μία θρησκεία τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Περιλαμβάνει ἕνα εὐρύ φάσμα γνώσεων οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό ὁρισμένες θεμελιώδεις ἀλήθειες, ἡ σημαντικότερη τῶν ὁποίων εἶναι ὅτι: ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα πνευματικό ὄν προικισμένο μέ ἱκανότητες πέρα ἀπό ἐκεῖνες πού μπορεῖ νά φανταστεῖ. Δέν εἶναι μόνο ἱκανός νά ἐπιλύσει τά προβλήματά του, νά ἐπιτύχει τούς στόχους του καί νά κερδίσει τήν αἰώνια εὐτυχία, ἀλλά ἐπίσης νά βρεθεῖ σέ καινούργιες καταστάσεις ἐπίγνωσης, πού δέν φανταζόταν ποτέ ὅτι εἶναι δυνατές».
Ἡ λέξη «Σαηεντολογία» προέρχεται ἀπό τή Λατινική λέξη «scio» πού σημαίνει «γνωρίζω, μέ τήν πιό πλήρη ἔννοια τῆς λέξης» καί ἀπό τή λέξη «λόγος» πού σημαίνει, «μελέτη». Κυριολεκτικά, σημαίνει «γνωρίζω πῶς νά γνωρίζω». Τό σῆμα τους εἶναι ἕνας ὀκτάκτινος σταυρός, «πού ἀντιπροσωπεύει τά ὀκτώ τμήματα ἤ δυναμικά τῆς ζωῆς μέσω τῶν ὁποίων κάθε ἄτομο ἀγωνίζεται νά ἐπιβιώσει», ὅπως ἀναφέρουν. Ἡ «ἄπειρη ἐπιβίωση», θεωρεῖται ὁ σκοπός τῆς ζωῆς.
Σύμφωνα μέ τή θρησκεία, ὅλα τά προβλήματα βασίζονται στήν ψυχή καί λύνονται μέ τήν ἀκρόαση. Τά φάρμακα καί ἡ ψυχοθεραπεία θεωροῦνται ὄχι ἁπλά ἀναποτελεσματικές θεραπεῖες, ἀλλά ξεκάθαρα ἐπικίνδυνες καί ἡ χρήση τους ἀπαγορεύεται. Στή διαδικασία τῆς ἀκρόασης ἤ ὤντιτινκ, ὅπως τό ὀνομάζουν, ὁ εἰδικός συζητᾶ μέ τόν πιστό γιά τά προβλήματά του. Ἡ ἀκρόαση γίνεται μέ τό «ἠλεκτρόμετρο», μία συσκευή πού προσομοιάζει μέ ἕνα ἀνιχνευτή ψεύδους. Ἔτσι ὁ εἰδικός, ὁ ὤντιτορ, εἶναι σέ θέση νά καταλαβαίνει κατά πόσο αὐτός πού ἀκούει τοῦ λέει τήν ἀλήθεια.
Ἀξιοσημείωτο χαρακτηριστικό τῆς Σαηεντολογίας εἶναι τό ὅτι χρεώνει ὅλες τίς λειτουργίες πού παρέχει στούς πιστούς. Ὅσο δέ προχωρᾶ ὁ νέος «πιστός», τά πράγματα περιπλέκονται, καί οἱ θεραπεῖες κοστίζουν ὅλο καί περισσότερο.
Ἐνεργός Θῆτα - ΟΤ
OT σημαίνει Operating Thetan, δηλαδή Ἐνεργός Θῆτα, καί εἶναι ὁ στόχος ὅλων τῶν Σαηεντολόγων. Μετά ἀπό ἀτέλειωτα ὤντιτινκ (καί πολλές χιλιάδες εὐρώ) ὁ ὑποψήφιος θά φτάσει στό ἀνώτερο στάδιο, πού ὑποτίθεται ὅτι σημαίνει πώς κατέχει ἐξαιρετικές πνευματικές δυνατότητες καί ἀποκτᾶ τό δικαίωμα νά μάθει τά μυστικά τοῦ σύμπαντος.
Σύμφωνα λοιπόν μέ στοιχεῖα πού διέρρευσαν στό διαδίκτυο πρόκειται γιά μία ἱστορία μέ ἐξωγήινους. «Πρίν ἀπό 75 ἑκατομμύρια χρόνια ἕνας σατανικός ἄρχοντας, ὁ Ξένου, ἤλεγχε 76 πλανῆτες. Οἱ πλανῆτες ἦταν πυκνοκατοικημένοι καί παρηκμασμένοι, ὁπότε ὁ Ξένου μάζεψε τά 13,5 τρισεκατομμύρια ἐξωγήινων πού κατοικοῦσαν ἐκεῖ, τούς ἔφερε στή Γῆ, καί τούς πέταξε στά ἡφαίστεια στά ὁποῖα ἔριξε βόμβες μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκραγοῦν ὅλα ταυτόχρονα καί νά πεθάνουν ὅλοι. Οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν ἐξωγήινων, πού ὀνομάστηκαν «Θῆτα», πέταξαν στόν οὐρανό τῆς Γῆς γιά νά πέσουν στίς ἠλεκτρονικές παγίδες τοῦ Ξένου, ὁ ὁποῖος ἐνέθεσε στό ἄυλο μυαλό τους τίς ψεύτικες δοξασίες περί Θεοῦ, Χριστοῦ καί ὀργανωμένων θρησκειῶν. Πολλές ἀπό αὐτές τίς ψυχές στή συνέχεια στοίχειωσαν τά ἀνθρώπινα ὄντα. Ὁ καθένας μας, δηλαδή, εἶναι μία ψυχή ἑνός ἀδικοχαμένου ἐξωγήινου παγιδευμένη σέ ἕνα ἀνθρώπινο σῶμα».
Ἡ Σαηεντολογία ἔχει ἀναπτυχθεῖ σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο κρυμμένη πολλές φορές πίσω ἀπό σωματεῖα καί ὀργανώσεις, πράγμα πού ἀνάγκασε πολλές χῶρες νά προχωρήσουν σέ ἔρευνα καί νά δημοσιοποιήσουν τίς ἀποφάσεις τους. Πιό κάτω ἀποτυπώνονται κάποιες ἀπό αὐτές.
α) Ἡ Συνδιάσκεψη τῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας τό 1995 ἔχει χαρακτηρίσει τή Σαηεντολογία ὡς ὀργάνωση πού «κάτω ἀπό τό προσωπεῖο μίας θρησκευτικῆς κοινότητας ἑνώνει στοιχεῖα τῆς οἰκονομικῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς ψυχοτρομοκρατίας ἔναντι τῶν μελῶν της μέ οἰκονομικές δραστηριότητες καί σεχταριστικούς χρωματισμούς».
β) Στή Γαλλία θεωροῦνται ἀπό τό Γαλλικό κράτος ὡς ἐπικίνδυνη αἵρεση.
γ) Βρετανικά δικαστήρια χαρακτηρίζουν τή Σαηεντολογία «ὡς διεφθαρμένη, καταχθόνια καί ἐπικίνδυνη».
Πολλές μάλιστα εἶναι οἱ δικαστικές ἀποφάσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ πού χαρακτηρίζουν τή Σαηεντολογία ὄχι ὡς θρησκεία, ἀλλά ἐμπορική ἐπιχείρηση καί ἐπικίνδυνη ὀργάνωση.
5. Ἀνακοίνωση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
Τέλος μετά ἀπό θέμα πού προέκυψε πρόσφατα στήν ἐπιτροπή παιδείας τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐξέδωσε σχετική ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία ἀναφέρει: Τό «Foundation for a DrugFree World» ἀποτελεῖ βραχίονα τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» στήν Κύπρο, ὀργάνωσης ἡ ὁποία ἔχει χαρακτηριστεῖ διεθνῶς ὡς μία ἀπό τίς πλέον ἐπικίνδυνες παραθρησκευτικές ὁμάδες, πού εἶναι ταυτοχρόνως καλυμμένη οἰκονομική ἐπιχείρηση.
Σύμφωνα μέ τό Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό Θρησκειῶν καί Αἱρέσεων Παραχριστιανικῶν-Παραθρησκευτικῶν Ὁμάδων καί Σύγχρονων Ἰδεολογικῶν ρευμάτων, ἡ ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας «δρᾶ μέ διάφορα προσωπεῖα καί μέ ποικίλες μητρικές ὀργανώσεις τά ὀνόματα τῶν ὁποίων δέν κινοῦν καμμιά ἀπολύτως ὑποψήφια. Κάτω ἀπό ψευδώνυμους τίτλους καί ὀνομασίες προσπαθεῖ νά διαβρώσει ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς, ἀκόμη καί τόν χῶρο τῆς πολιτικῆς καί τῆς οἰκονομίας».
Σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων, ἀναφέρει ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή, ἡ Σαηεντολογία εἶναι «μία ὀργάνωση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί τάσεις πού στήν οὐσία περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπο», ἡ συμμετοχή σ’ αὐτήν «συνεπάγεται γιά τό μέλος ἀλλαγή στήν προσωπικότητά του, στή συμπεριφορά του ἔναντι τῶν τρίτων καί κυρίως στίς σχέσεις του μέ τήν οἰκογένεια» καί ἐπιπλέον «ἀποτελεῖ καλυμμένη ἐμπορική ἐπιχείρηση καί (...) ἐπιδιώκει σκοπούς ξένους πρός τή φύση καί τήν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐλεύθερου ὄντος καί πρός τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».

Περιοδικό Παράκληση, τ.101