Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ τελέστηκε η ακολουθία των Αγίων Παθών- Όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής. "Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁμολογίαν", αναφέρει το Συναξάριον.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολἰτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος χοροστάτησε της Ακολουθίας στον ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη. 

Ενώ στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Καψάλου χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος.