ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ
Ι. Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Εφημεριος: Οικ. Στυλιανός Παπαχριστοφόρου, τηλ.: 99873560.
Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής: Αναστάσιος Προκοπίου.

ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ (ΜΟΝΗ)
Τηλ.:/Τηλεομοιότυπο: 25632770.
Εφημεριος: Από την Ιερα Μητρόπολη.
Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής: Αντρέας Οικονόμου.